Jidong Leaders Home > About Us > Jidong Leaders

 

Members of the Board of Directors          

Chairman Zhang Zengguang

Vice Chairman Yu Jiuzhou

Vice Chairman Yu Baochi

Director Wang Xiaohua

Director Liu Chen

Director Qin Guoxu

Independent Director Zheng Hongtao

Independent Director Ning Yaping

Independent Director Li Xiaochun

 

Members of the Board of Supervisors       

Chairman Wang Guifu

Supervisor Zhou Xiaoli

Supervisor Zhao Yang

 

Senior Executives                                      

General Manager Yu Jiuzhou

Vice General Manager Liu Chen

Vice General Manager Gong Tianlin

Vice General Manager Li Zhanjun

Vice General Manager Jia Zengjun

Vice General Manager Liu Zongshan

CFO Ren Qianjin

Board Secretary Han Baoping

       

Message: (Need verify)

Content:
 

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player